6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

 

 “Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023” (“Zirve”) organizasyonu kapsamında panelistlerin, katılımcıların ve bedeli ödenmek kaydıyla katılımcıların yanlarında getirecekleri konaklama yapabilecek ancak zirveye katılamayacak refakatçilerin iş bu basılı katılım formu vasıtasıyla toplanan ad, soyad, unvan, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu numarası, katılımın sağlanması için mevzuatın öngördüğü süre dahilinde kart bilgileri gibi kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında etkinliğe katılımın sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve konaklama sağlanabilmesi amaçlarıyla Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ve Club Jolly Turizm ve Ticaret A.Ş şirketi tarafından (ikisi birlikte “veri sorumluları”) veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenecek panelistlerin konaklayacağı (NG ENJOY) ve  katılımcıların kalacağı (NG Sapanca) otel ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde paylaşılacaktır.  Söz konusu bilgiler mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

 

Katılımcılardan elde edilen kişisel veriler işbu aydınlatma metninde yer alan amaçlar doğrultusunda doldurulmuş olan formalar vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Katılımcıların bildirmeleri halinde asistanlarına ait ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri de iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla veri sorumluları tarafından meşru menfaat kapsamında işlenecektir. Katılımcıların asistanlarına ait kişisel verileri paylaşması halinde,  bu kişisel veriler veri sorumluları ile paylaşıldığı hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz veri sorumluları tarafından kabul edilmektedir ve bu anlamda yürütülmesi gereken aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüğü üçüncü kişiye ait kişisel veriyi paylaşan katılımcının sorumluluğundadır.

 

Katılımcılar zirvenin katılım bedelinin ödemesini banka transferi veya kredi kartı yoluyla gerçekleştirebilirler.  Katılımcıların banka transferi ile ödeme yapmayı tercih etmeleri durumunda ödeme Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş’nın banka hesabına yapılacak olup, dekont veri sorumluları tarafından mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır. Katılımcıların kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmeleri halinde kredi kartı numarası, güvenlik kodu ve son kullanım tarihi bilgileri tahsilat gerçekleştirilebilmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi sebeplerine dayanarak veri sorumluları tarafından işlenecektir.  Kredi kartı bilgileri yalnızca bu etkinlikle ilgili olmak üzere, mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacak ve herhangi bir veri tabanına kaydedilmeyecek ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı aydınlatma metinlerine; https://www.doganburda.com/kurumsal/genel-aydinlatma-metni ve https://www.uludagekonomizirvesi.org sitelerinden ulaşabilir, verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers Kule:2 Kat: 21 Şişli/İstanbul veya Hikaye sok. No:11 34394 Esentepe, Şişli İstanbul adreslerine kimliğini doğrulayıcı belgelerle birlikte ıslak imzalı olarak veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adreslerine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023 süresince katılım formunda belirtilen cep telefonunuza veya e-mail adresinize bazı oturum başlıklarıyla ilgili bilgilendirme içerikleri yollanacaktır.